แนวทางการประกันคุณภาพภายใน


ċ
นำเสนอการประกันคุณภาพ.zip
ดู ดาวน์โหลด
  9256 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มิ.ย. 2554 19:47 Supasan Ratchapho
ċ
ร่างแนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน.zip
ดู ดาวน์โหลด
  5558 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มิ.ย. 2554 19:48 Supasan Ratchapho
ċ
เล่ม1แนวทางการพัฒนา.zip
ดู ดาวน์โหลด
  1431 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มิ.ย. 2554 19:51 Supasan Ratchapho
ċ
เล่ม2มาตรฐานการศึกษา.zip
ดู ดาวน์โหลด
  1243 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มิ.ย. 2554 19:51 Supasan Ratchapho
ċ
เล่ม3แผนพัฒนาคุณภาพ.zip
ดู ดาวน์โหลด
  234 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มิ.ย. 2554 19:51 Supasan Ratchapho
ċ
เล่ม4ระบบบริหารและสารสนเทศ.zip
ดู ดาวน์โหลด
  346 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มิ.ย. 2554 19:52 Supasan Ratchapho
ċ
เล่ม5การติดตามตรวจสอบ.zip
ดู ดาวน์โหลด
  151 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มิ.ย. 2554 19:52 Supasan Ratchapho
ċ
เล่ม6การประเมินภายใน.zip
ดู ดาวน์โหลด
  107 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มิ.ย. 2554 19:52 Supasan Ratchapho
ċ
เล่ม7รายงานประจำปี.zip
ดู ดาวน์โหลด
  208 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มิ.ย. 2554 19:52 Supasan Ratchapho
ċ
เล่ม8การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง.zip
ดู ดาวน์โหลด
  140 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มิ.ย. 2554 19:52 Supasan Ratchapho
Comments