ศูนย์แวงน่าง

 ที่โรงเรียน
ผู้ริหาร
ตำแหน่งในศูนย์
 โทรศัพท์ตำบล
อำเภอ
 1 บ้านร่วมใจ 1
 นายชูชาติ  หารัญดา
 081-0511188
 แวงน่าง เมือง
 2 บ้านจำนัก นายงาน  อุตสารัมย์
 089-2808895
 หนองปลิง เมือง
 3 บ้านหนองแวง นายสวัสดิ์  สุวรรณศรี
  089-9444208 แวงน่าง เมือง
 4 บ้านโคกศรี นายประยนต์  บุญประถัมภ์
 081-9654937
 หนองปลิง เมือง
 5 บ้านหนองโพด นายพิรุณ  แก้วนะรา
 043-777474
 แวงน่าง เมือง
 6 บ้านหนองปลิง นางกานดา  ขจรไชยา
  081-7682927 หนองปลิง เมือง
 7 บ้านเก่าน้อย นางเย็นใจ  โมฆรัตน์
  085-7599003 แวงน่าง เมือง
 8 บ้านหนองคู นายบุญเกิด  วิเศษรินทอง
 ประธานศูนย์081-3805547
 หนองปลิง เมือง
 9 บ้านดงน้อย นายเทวิน  ปลายขอก
 รองประธานศูนย์087-9495295
 แวงน่าง เมือง

รองผอ.สพป.ที่รับผิดชอบ  นายทองหล่อ  ยมสีเคน 
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ  นางสุรางค์  เพ็ชรกอง
Comments